EKO VRTEC

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 – priloga – ekokoordinatorica Andreja Škulj

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave je treba v šolskem letu 2021/2022 izvesti naslednje dejavnosti:

 1. Izpolniti v Ekoportalu po posameznih korakih:
 2. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak).
 3. Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak).
 4. OBVEZNO vključevati:
 5. a) eno področje iz zgodnjega naravoslovja,
 6. b) izvesti aktivnosti v okviru dveh obveznih tematskih sklopov,
 7. c) sodelovati pri katerem od projektov,

č) sodelovati z enim obveznim prispevkom (primer dobre prakse ali predstavitve) (5. korak) in obveščanjem v ustanovi ali zunaj nje. (6. korak)

Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober 2021.

 1. Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maj 2022.
 2. K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maj 2022.
 3. Pregledati in po potrebi osvežiti Ekolistino (7. korak).
 1. a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrati eno temo):
 2. PREHRANA NEKOČ, DANES IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Prehrana nekoč: izhajajte iz svojega bivalnega okolja in osvetlite prehrano iz narodopisnih virov slovenske narodne kuhinje, ki pripoveduje, kaj so ljudje iz domačih pridelkov pripravljali za vsak dan, kaj za praznike in za ljudske običaje.

ali

Prehrana danes in zdrav življenjski slog: prikažite dejavnosti, kako prehrana in telesna aktivnost (zdrav življenjski slog) vplivata na rast in razvoj otrok, učencev, mladostnikov.

 1. Z ZEMELJKOM RAZISKUJEM TLA, RASTLINE IN ŽIVALI

Projektna dejavnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto, ki zahteva od vzgojitelja in otrok neposredni stik z naravo in pri tem otrok spoznava naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti in opazovalno-raziskovalna stanja. Potek dela je opredeljen v publikaciji »ZEMELJKO O TLEH, RASTLINAH, ŽIVALIH IN ČLOVEKU«.

 1. SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica

Otrokom omogočimo vrtnarjenje, ki naj temelji na opazovanju, doživljanju in spoznavanju življenja rastlin, pomena zemlje – prsti ter uporabnosti pridelkov za zdravo prehrano.

 1. b) IZVESTI DEJAVNOSTI V OKVIRU DVEH OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV:
 2. VODA – ENERGIJA – ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO

Podrobnejšo temo, obliko in način izvedbe določi vrtec sam.

Projekti: Mladi v svetu energije/Ekopaket/Odpadkom dajemo novo življenje

 1. ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI

Pri izvedbi tega tematskega sklopa vam pomaga izdan priročnik na temo »Živeti s podnebnimi spremembami in spreminjati sebe«, ki v jedrnati obliki povezuje vzgojitelje, učitelje, starše s skupnim ciljem doseganja vzgojnih vrednost, da skozi izkustveno učenje dosežemo postavljanje temeljnih odnosov do okolja.

Temo, obliko in način izvedbe določi vrtec sam!

 1. c) SODELOVATI V DVEH OD NAVEDENIH PROJEKTOV:
  • Znanje o gozdovih – LEAF (izobraževanje in ozaveščanje o gozdovih in njihovi vlogi)
  • Trajnostna mobilnost – MISIJA: ZELENI KORAKI (natečaj kreativnega ustvarjenja na temo okolju čim prijaznejših prevoznih sredstev); temo, obliko in način izvedbe določi vrtec sam.
  • Likovni natečaj za kreativne izdelke ­– udeležba na razpisanih temah.
  • Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje količin zavržene hrane; dnevnik zavržene hrane: nagradni natečaj »Reciklirana kuharija«.
  • Ekobranje za ekoživljenje ­– branje na tematiko ekološko-vzgojnih vsebin.
  • Mlekastično! Izberem domače (pot mleka od kmetije do kozarca, od kod prihaja mleko, s čim se krave prehranjujejo poleti in s čim pozimi, koliko mleka daje krava …).
  • Ne zavrzi oblek, ohrani planet! – odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, likovni ali grafični predlog potiska škatle za zbiranje rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili …

č) SODELOVATI Z ENIM OBVEZNIM PRISPEVKOM, PRIMER DOBRE PRAKSE ALI PREDSTAVITEV,

 MOŽNOSTI:

 • ALTERMED 2022 »Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski slog«

ali

 • z objavo uspešno doseženih projektnih rezultatov na tematskih vsebinah pod rubriko A in B v ZBORNIKU skladno z razpisanimi pogoji za objavo prispevkov.

SPLOŠNO NAVODILO:

Izbrani tematski sklop ima alternativno obliko v obliki tematskega podsklopa, ki se navezuje na glavno temo –področje.

Izbrani tematski sklop naj temelji na procesu spoznavanja okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti, in sicer skozi naslednje vidike:

SPECIALNODIDAKTIČNI VIDIK: cilji, izbira naravoslovnih vsebin, strategija poteka dela in metode;

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI VIDIK: spoštovanje razvojne in starostne stopnje, razvijanje mišljenja in raziskovalnih spretnosti;

NARAVOSLOVNI VIDIKI: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja.

 

Dostopnost