2

OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE
VIDEM 80,
1312 VIDEM-DOBREPOLJE
Tel: (01) 7807-210, Fax: 7807-210
e-mail: O-dobrepolje.Lj.@quest.arnes.si

Datum: 17.2.2016                                                                                                     

Poziv za predložitev kandidatur za člana sveta javnega vzgojno-Izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje

Na podlagi 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Dobrepolje (Ur. l. RS 101/2015) in v povezavi z 22. členom poslovnika Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrepolje bo Svet staršev na 3. redni seji, ki bo v sredo, 24.2.2016, izvolil nadomestnega predstavnika staršev v svet zavoda.

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, med drugim imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja zavoda in letni delovni načrt ter opravlja druge naloge, opredeljene z zakonom, odlokom o ustanovitvi in drugimi predpisi (17. člen odloka o ustanovitvi). Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja (občine Dobrepolje), predstavniki zaposlenih ter predstavniki staršev (16. člen odloka o ustanovitvi).

Zaradi sprememb odloka o ustanovitvi, ki ukinja podružnično šolo v Ponikvah, se do zaključka mandata članov sveta zavoda izvoli nadomestni predstavnik izmed staršev otrok, ki obiskujejo podružnično šolo Struge. Mandat nadomestnega člana traja do 29.9.2016.

Za člana sveta zavoda lahko kandidira vsak starš ali skrbnik otroka, ki obiskuje podružnično šolo Struge. Kandidat se mora udeležiti seje sveta staršev ali podati pisno izjavo o kandidaturi. Volitve bodo na seji sveta staršev dne 24.2.2016 (sreda), ob 18. uri, v učilnici za angleški jezik, OŠ Dobrepolje, Videm 80.

Starši, ki ste zainteresirani za kandidaturo in izpolnjujete pogoje, se lahko udeležite seje ali pošljete pisno prijavo na tajništvo šole. Prijavo lahko vročite tudi članu sveta staršev, ki jo bo prinesel na sejo. Kot veljavna bo štela prijava, ki bo dospela na tajništvo šole do 24.2. do 12. ure oz. bo prek predstavnika prinešena na sejo.

S spoštovanjem

predsednik Sveta staršev

Jernej Stare

1

 

 

Dostopnost