Šolski zvonec 2023/2024

Vsi oddelki imajo pouk v dopoldanskem času. Na razredni in predmetni stopnji videmske šole je po osem oddelkov. Začetek pouka je ob 8.25. Ponavadi imajo učenci predmetne stopnje dodatni, dopolnilni pouk in razredne ure ob 7.35. Glavni odmor, v času katerega je malica, je na razredni stopnji ob 10.00 in traja do 10.20. Predmetna stopnja ima glavni odmor z malico ob 10.50 in traja do 11.10 Tako učencem ni potrebno čakati v dolgih vrstah na malico. Zaradi narave vzgojno-izobraževalnega dela in zagotavljanja varnega dela učencev so organizirane manjše skupine na predmetni stopnji pri predmetih šport, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo in interesnih dejavnostih. Če je v oddelku 21 ali več učencev, se razred pri prej navedenih predmetih deli v dve skupini. V tem šolskem letu bodo delitve pri športu za dečke v šestem, osmem in devetem razredu.

Nekateri učenci 8. in 9. razredov imajo na štirinajst dni slovenščino v času predure. Takšne zgodnje ure pri slovenščini so posledica predmetnika, ki določa 3,5 ure v 8. razredu oziroma 4,5 ure slovenščine v 9. razredu tedensko. Predure so tudi pri matematiki.

Z uvedbo devetletke v zadnji triadi je postal urnik za učence 7., 8. in 9. razreda 3 dni v tednu daljši, kot je bil v osemletki. Izbirne predmete imamo običajno pred uro, šesto in sedmo uro. Na ta način lahko nekateri učenci pridejo pozneje v šolo (le-ti so v manjšini) ali pa gredo prej domov. Takšen urnik je povzročil dodatne stroške občini pri prevozih učencev. Če bi šolski avtobus in kombiji čakali, da vsi učenci končajo pouk do konca sedme šolske ure, bi bilo nekatere dneve pri varstvu vozačev tudi 105 otrok, kar pa je nemogoče organizirati. Da pridejo učenci pravočasno k preduri, se začnejo prevozi že ob 6.30. Izbirni predmet nemščina ima pouk dve uri tedensko v posameznih razredih. Zaradi tega ne more biti v vseh razredih šesto ali sedmo uro. Ob ponedeljkih, sredah in četrtkih imajo nekateri razredi (osmi in deveti razred) ta predmet tudi med poukom. Učenci, ki ne obiskujejo nemščine, morajo biti pri dopolnilnem pouku, varstvu ali pa so v knjižnici. Velika sreča je, da učenci zadnje triade niso izbrali še tujega jezika kot neobveznega predmeta. Če bi se te zgodilo, bi morali imeti MPZ in folkloro celo osmo šolsko uro.

V tem šolskem letu je v šolskih prostorih enako število oddelkov. V bivšem vrtcu imamo učilnici za prvi razred in kabinet za DSP. Neobvezni izbirni predmet angleščina se bo izvajal na Vidmu,  Kompoljah in v Strugah v prvem razredu. Občina nam bo plačala samostojno izvajanje pouka angleščine v vseh razredih PŠ Kompolje in PŠ Struge.

Ker se je predšolska vzgoja umaknila iz učilnic, se je sprostila tudi učilnica, v kateri bo potekal nivojski pouk slovenščine. Šesto uro bodo imeli učenci vozači iz Zdenske vasi, Ceste, Predstrug in Ponikev varstvo do odhoda avtobusa. Prav tako bodo v tej učilnici imeli celotno šesto uro varstvo učenci iz Zagorice in Podpeči. V tem času gredo lahko učenci iz omenjenih vasi le na kosilo ali v šolsko knjižnico, vendar morejo prej povedati učitelju, ki bo z njimi pri varstvu vozačev. Vozači tudi ne smejo zapuščati šolskega prostora in se nato vračati na avtobus.

V zadnji triadi je tudi letos nastal problem, kdaj organizirati različne interesne dejavnosti in dodatni ter dopolnilni pouk. Ker se pouk končuje sila različno, za določeno interesno dejavnost pa so zainteresirani učenci iz različnih razredov, lahko dejavnosti organiziramo šele po šesti ali celo sedmi šolski uri. Ob tem nastane problem čakanja nekaterih učencev, ki gredo raje domov, učenci zadnje triade pa bi imeli ta dan že osmo oziroma celo deveto uro. Kaj to pomeni za kvalitetno delo, pa ni potrebno razlagati. Mladinski pevski zbor bomo organizirali ob ponedeljkih 6. in 7. šolsko uro. V tem šolskem letu smo glede na odlične rezultate folklornih skupin rezervirali termin za vadbo v telovadnici ob četrtkih šesto in sedmo uro. V času intenzivnih vaj bomo poprosili starše, da bi vozili ob 17. uri učence nazaj v šolo ali Jakličev dom. Prav tako je zelo težko uskladiti urnike za učence, ki obiskujejo v popoldanskem času mali nogomet. Ob torkih, sredah in petkih bomo morali letos del neobveznih izbirnih predmetov druge triade imeti tudi sedmo šolsko uro.

Ko opazujemo urnike za zadnje razrede devetletke, se nam sprva zdi, da ni bistvenih sprememb glede na osemletko. Ko pa pomislimo še na dopolnilni, dodatni pouk, individualno pomoč, interesne dejavnosti in ure pevskega zbora, potem lahko ugotovimo, da so najaktivnejši učenci, če želijo, v šoli tudi do 9 šolskih ur. Učenci zadnje triade končujejo pouk zelo različno. Pouk je vezan predvsem na izbirne predmete. Za učence, ki imajo individualno pomoč preko odločb, poizkušamo zagotoviti, da v drugi triadi nimajo več kot 26 ur pouka in v tretji triadi ne več kot 30 ur pouka. Zaradi tega se vse pogosteje dogaja, da individualno pomoč ne izvaja učitelj, ki učenca sicer poučuje.

V tem šolskem letu ne bomo izvajali neobveznih izbirnih predmetov v sedmem, osmem in devetem razredu. V četrtem, petem in šestem razredu razredu se je za neobvezne izbirne predmete odločilo 37 % učencev. Ob torkih se bo šesto in  sedmo šolsko uro izvajal šport v dveh skupinah. Neobvezni izbirni predmet nemščina se bo izvajal v torek ter petek sedmo šolsko uro. Neobvezni izbirni predmet bo letos prvič v dveh skupinah. Izvajal se bo ob sredah šesto in sedmo šolsko uro.

Starši so mnenja, da je obiskovanje interesne dejavnosti za otroka koristneje kot pa izbirni predmet, pri katerem bi otrok dobil oceno. Prav tako veliko učencev četrtega, petega, šestega,  sedmega in osmega razreda obiskuje folkloro, ki sledi ciljem neobveznega izbirnega predmeta s področja umetnosti.

Že tretje leto zapored se v sedmem razredu za izbirni predmet nemščino odloči zelo malo učencev. Letos je prijavljenih le 12 % učencev sedmega razreda. Starši učencev, ki imajo slabši učni uspeh ali pa tistih, ki jih podpirajo pri nedelu domačih nalog, absolutno nasprotujejo še drugemu tujemu jeziku, saj iščejo najlažjo pot, kako končati devetletko. Takšna negativna klima pa se hitro širi. V preteklih letih se je za nemščino v sedmem razredu odločilo do 65 % učencev.

Podaljšano bivanje poteka vsak dan od 12.45 do 17.00 in ga lahko obiskujejo tudi učenci iz PŠ Struge in PŠ Kompolje, ker le-te po končanem pouku pripeljemo na videmsko šolo. Ker v teh finančno težkih časih ne moremo na isti relaciji imeti dveh prevozov v razmiku pol ure, so se na občini odločili, da se učenci PŠ Kompolje vozijo v PB z avtobusom. Do postaje jih bo vsak dan spremljala učiteljica. Najtežje je organizirati prevoze za PB za učence četrtega in petega razreda iz Strug v dnevih, ko imajo šest ur pouka. Tako bomo dva dneva v tednu iz Strug vozili v PB tri učencev šele ob 13.20 uri.

V oddelke PB se je možno vključiti s pomočjo prijave v mesecu aprilu za prihodnje šolsko leto. V primeru, da je število učencev v PB nižje od zgornje meje za ta oddelek, se je možno v PB vključiti tudi med šolskim letom. To vključevanje med letom naj bi bilo bolj izjema kot pravilo. V letošnjem šolskem letu se je v PB  vključilo 8 učencev več kot preteklo leto. MIZŠ nam je tudi letos sporočilo, koliko ur lahko izvajamo v PB.  Zaradi tega so potrebna združevanja oddelkov. Pri nas imamo prvo združevanje oddelkov že prvo šolsko uro, ko imamo le štiri oddelke. Učenci 3. b razreda se prvo uro pridružijo učencem 3. a oziroma 1. b razreda. Prav tako to uro kot uro doprinosa izvajajo učitelji v združenem oddelku četrtega in petih razredov. To uro smo ponudili četrtošolcem in petošolcem veliko različnih dejavnosti, v katere se lahko vključijo. Od 13.40 sledi delo v šestih oddelkih, nato pa se po 15.20 uri, tudi zaradi odhoda nekaterih učencev, oddelki ponovno združujejo. Tako imamo četrto šolsko uro tri oddelke, peto pa le še en oddelek. Že tretje leto zapored morajo učitelji 10 ur v PB narediti brezplačno. Razporeditev učencev po oddelkih je sledeča:

  • kombinirani oddelek 1. a razreda in sedmih učencev 3. b ima 21 učencev;
  • kombinirani oddelek 1. b razreda in sedmih prvošolcev PŠ Kompolje ima 21 učencev;
  • čisti oddelek 2. razreda ima 24 učencev;
  • čisti oddelek 3. a razreda in sedmih tretješolcev iz PŠ Kompolje ima 23 učencev;
  • kombinirani oddelek 4. a razreda, treh četrtošolcev PŠ Struge, enega petošolca PŠ Struge, štirih petošolcev PŠ Kompolje in treh petošolcev videmske šole ima 24 učencev;
  • kombinirani oddelek 4. b razreda in osmih učencev 3. b razreda pa ima 25 učencev.

Prve učence vzamejo starši domov iz podaljšanega bivanja ob 14.30. Sledijo prvi številčnejši odhodi iz podaljšanega bivanja okoli 15.00 ure. Večino otrok pridejo iskat starši ali stari starši do 16. ure. Približno 15 % učencev ostane. Opažamo, da bi bilo za nekatere starše zelo koristno, če bi bilo PB do 17.30. Zavedati se moramo, da imajo mnogi starši v Ljubljani do 16. ure zaposlitev in nato težko pridejo po svoje otroke. Zaradi tega imamo vsak dan PB do 17. ure. V primeru, da starši do 17. ure ne morete priti po svojega otroka, pokličite učiteljico, ki bo ob vašem otroku, otrok pa bo vedel, da pridete pozneje in ne bo v strahu, da se vam je kaj zgodilo na cesti.

Za učence 1. razreda je jutranje varstvo organizirano že od 6.20. Učenci imajo v jutranjem varstvu na voljo zajtrk, ki ga koristi 8 učencev. Za vse ostale učence jutranjega varstva ni. Jutranje dežurstvo za učence vozače se začne ob 7.30. Tedaj sta vse dneve prisotna dva učitelja. Ker nekateri starši nimajo nikogar doma, se bo tako letos k jutranjemu varstvu priključilo 5 drugošolcev. Ti bodo do 7.30 z učenci prvega razreda, nato pa bodo odšli v garderobo, kjer pričnejo učitelji izvajati varstvo vozačev.

Poudariti je potrebno, da je ministrstvo predlagalo racionalizacijo PB tudi tako, da morajo hoditi vsi učenci k interesnim dejavnostim. Zato v tem letu ne bomo zbirali prijav v posameznih oddelkih, ker za učence, ki ne bi obiskovali interesne dejavnosti, nimamo še podaljšanega bivanja. Prav tako pričakujemo, da bodo vsi učenci prvega in drugega razreda obiskovali ure pevskega zbora oziroma folklore po razporedu, ki ga bodo dobili od razredničark.

Za večino učencev je dovolj že en tuj jezik. Učenci, ki se želijo seznaniti še z drugim tujim jezikom, imajo to možnost v zadnjih treh letih osnovne šole, ko obiskujejo dve uri tedensko izbirni predmet nemščino. V primeru, da se za ta predmet odloči tudi učenec, ki težje napreduje, se skoraj gotovo zgodi, da zamenjuje besede ter da pomeša nemško in angleško slovnico. Zaradi tega že v aprilu, ko se učenci odločajo za izbirne predmete, na razrednih urah predstavimo značilnosti posameznega predmeta, da so učenci že v naprej seznanjeni z nalogami in minimalnimi standardi znanja, ki so potrebni za zadostno oceno. Učiteljice angleščine imajo zaradi takšnega predmetnika veliko voženj med šolami. V enem dnevu ponavadi poučujejo na dveh šolah tudi učiteljice za glasbeno umetnost, šport, matematiko in slovenščino. Poučevanje na več šolah je organizacijsko zelo zahtevno, hkrati pa se te učitelje zelo težko razporedi za nadomeščanje.

PŠ PONIKVE
Šola je s 1. 9. 2013 ukinjena za dve leti. V decembru 2015 je občinski svet na predlog župana Janeza  Pavlina sprejel sklep,  da se ukine PŠ Ponikve.

PŠ KOMPOLJE
Pouk se pričenja ob 8.30. Skoraj tetina učencev se po končanem pouku odpelje v oddelke PB na Videm. Na tej šoli imamo kombiniran oddelek 1. in  3.; ter 4. in  5. razreda. Učenci imajo pouk športa v solidno opremljenem prostora za ta predmet.

PŠ STRUGE

Pouk se prične ob 7.45. Zaradi zgodnje ure pouka in vozačev letos ne bo dejavnosti pred poukom, temveč bodo predvsem po končanem pouku. Čeprav je v zadnji triadi malo učencev, imamo velike težave s sestavo urnika. Problemi nastajajo zaradi različnih izbirnih predmetov in ločene delitve športa po spolu. Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda imajo hkrati športno vzgojo, učenke pa tiste ure čakajo. Podobno čakajo tudi učenci, ko imajo učenke športno vzgojo. Edina rešitev za zmanjšanje čakanja na pouk ter vsakodnevnega pouka tudi sedmo šolsko uro bi bila, da bi športno vzgojo učila dva učitelja hkrati. Na PŠ Struge bi se to dalo organizirati tedaj, ko je lepo vreme. V času snega oziroma deževja pa je prostor premajhen za dve vadbeni skupini. Na predmetni stopnji vse učiteljice dopolnjujejo svoje učne obveznosti na matični šoli. Na ta način smo zagotovili zakonski zahtevi, da morajo poučevati posamezne predmete učitelji z ustrezno izobrazbo, vendar pa je vzgojni del našega dela vprašljiv, saj morajo učitelji takoj po končanem pouku oditi na šolo Videm ali ostale podružnične šole. Žal se bo ob upoštevanju Pravilnika o kadrovskih pogojih za poučevanje v OŠ na naši podružnici v Strugah stanje le še slabšalo. Letos se je  prvič zgodilo, da imamo dva oddelka trojne kombinacije: od tretjega do petega razreda in od šestega do osmega. V tem letu bo občina za samostojno izvajanje pouka na PŠ Struge namenila sredstva za 49 ur pouka. Kljub temu pa imamo nekatere ure v kombiniranih oddelkih predmetne stopnje še vedno kombinirane. Takšna oblika pouka pa zahteva od učencev disciplino, samoinciativo, veliko kreativnosti ter samostojnega dela. Če občina ne bi dala dodatnih sredstev, bi bil posebno pouk v trojni kombinaciji zelo okrnjen.

Natančni razpored ur pouka si lahko ogledate na povezavi Razpored ur pouka po posameznih šolah.

 

Dostopnost