Šolska pot

Varne šolske poti
Varna šolska pot je eden izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu. Dokler tega še ne zmorejo, pa jih morajo še spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh.

Občina, šole, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugi strokovni organi in organizacije pa smo dolžni poskrbeti za zagotavljanje pogojev za varno udeležbo otrok (varne prometne površine, izvajanje prometne vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti).Načrt varnih šolskih poti, poleg drugega, vsebuje opis posameznega nevarnega mesta ter ustrezno ravnanje otrok in ostalih udeležencev v prometu. Načrt varnih šolskih poti  je obešen na vidnem mestu na šoli.Osnovne šole vsako leto pred začetkom pouka pregledajo šolske poti, prometno situacijo v njihovem okolišu ter na podlagi ugotovitev izvedejo vse potrebno za večjo varnost otrok. Predlagajo občinskemu svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu obnovo prometne signalizacije, različne tehnične ukrepe za umirjanje prometa, odstranjevanje ovir za dobro preglednost v križiščih in pred prehodi za pešce ter druge tehnične ukrepe za večjo varnost učencev.Na podlagi pregleda varnih šolskih poti se ugotovi, kje je potrebno otroke v prometu in na šolskih poteh bolje nadzorovati in zavarovati. Varna šolska pot je eden izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Zakon o varnosti cestnega prometa pravi, da smejo otroci samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši oziroma drugi zastopniki otroka prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah. Otroci morajo imeti na poti v vrtec ali v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otrok. 

Rumene rutice

 

rumene_rutke

V sodelovanju z zavarovalnicami zagotavljamo vsem prvošolčkom rumene rutice, simbol začetnikov v prometu, ki je po ZVCP obvezna za otroke v prvem in drugem razredu osnovne šole. Prav tako poskrbimo za kresničke in odsevne trakove, s katerimi so otroci v cestnem prometu bolj vidni in zato tudi bolj opazni. 

Delo prostovoljcev ob začetku šolskega leta

 

promet

Aktivnosti ob začetku šolskega leta vsako leto vključujejo tudi izjemno pomembno varovanje otrok na šolskih poteh. Prostovoljci (člani združenja šoferjev in avtomehanikov) s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na posebej previdno vožnjo v okolici šol. S svojim delom pomagajo policiji pri zagotavljanju večje stopnje varnosti otrok na cesti.

Dostopnost