ZDRAVJE V VRTCU – rdeča nit v šolskem letu 2022/2023: Prihodnost je moja

V lanskem letu smo z vodilno temo oblikovali in krepili sebe in svojo skupnost. To je proces, ki traja vse življenje, spremembe pa so lahko težke. Zato bomo te vsebine vključevali v delo tudi v naslednjem šolskem letu. Zaradi pomembnosti in aktualnosti dobrega počutja in zdravja bi  vam tokrat radi prikazali širši pogled in razumevanje le-tega in predstavili pobude v Evropski uniji (EU). Stremijo k enakim ciljem kot naš program Zdravje v vrtcu. EuroHealthNet združuje  neprofitne vodilne ustanove na širšem področju zdravja v EU. Vključuje organizacije, zavode in organe, ki se ukvarjajo z javnim zdravjem, preprečevanjem bolezni, spodbujanjem zdravja in dobrega počutja ter zmanjševanjem neenakosti; tudi NIJZ. Vizija EuroHealthNet-a je družba, v kateri vsi državljani uživamo svojo temeljno pravico do najvišjega dosegljivega standarda zdravja, ne glede na raso, vero, spol, ekonomsko ali socialno stanje. Kot družba smo se znašli na (enem ali številnih) razpotju. Staranje prebivalstva, finančna kriza, klimatske spremembe, pandemija COVID-19, naraščajoče neenakosti, vojna v Ukrajini in drugje obremenjujejo skupnost in posameznika; imajo negativne vplive na počutje in zdravje prebivalcev. Ne-trajnostna gospodarska rast ima svojo ceno – socialne, zdravstvene in okoljske stroške. Prekomerna potrošnja in individualizem poglabljata neenakosti ter ogrožata zdravje in dobro počutje posameznika, naše skupnosti, družbe in nenazadnje celotnega planeta. Ključni in ranljivi obdobji v življenju sta zgodnja leta odraščanja in pozna zrela leta življenja. Način, kako pristopamo k zdravju in počutju v teh obdobjih, neposredno vpliva na dolgoročno odpornost naših zdravstvenih sistemov, gospodarske rasti in širše družbe. Vsem (še posebej otrokom, mladim, njihovim družinam in starejšim) moramo zagotoviti enakost v zdravju tako, da jim zagotovimo pogoje in vire za dobro počutje in zdravje skozi vse življenje. Za bolj trajnostni izhod iz trenutne krize EuroHealthNet predlaga model Ekonomije blaginje. Model Ekonomije blaginje si prizadeva preseči tradicionalne ekonomske kazalnike, kot so BDP, in za oceno napredka družbe vključiti tudi ukrepe za dobro počutje.  V modelu Ekonomije blaginje so potrebe vseh izpolnjene v okviru potreb in zmogljivosti našega planeta, zato koristi ljudem in planetu ter zagotavlja človekovo dostojanstvo in pravičnost. Ekonomija blaginje v ospredje postavlja  zdravje in dobro počutje v vseh politikah ter zmanjševanje okoljskih, delovnih in ekonomskih stresnih dejavnikov. Prednost daje pravičnosti in spodbuja socialne pravice in okoljsko trajnost. Ta pristop krepi odpornost in prispeva k boljšemu zdravju in preprečevanju bolezni posameznika in skupnosti. EU navedeno udejanja skozi:

  • evropski zeleni dogovor,
  • evropsko strategijo za oskrbo,
  • evropsko jamstvo za otroke,
  • evropski steber socialnih pravic.

Cilj evropskega jamstva za otroke, ki ga je Svet EU sprejel junija 2021, je preprečevanje socialne izključenosti in boj proti njej z zagotavljanjem dostopa do ključnih storitev vsem otrokom:

  • predšolska vzgoja in varstvo,
  • izobraževanje (vključno z izvenšolskimi dejavnostmi),
  • skrb za zdravje,
  • prehrana,
  • nastanitev.

Evropska priporočila bodo posamezne vlade vključile v nacionalne politike in programe, zakonodajo in pravilnike. Upamo, da modro. Na lokalni ravni (vzgoja in izobraževanje ter zdravstvo) sporočila podpiramo in  jih večino že izvajamo, nekatera bomo še nadgradili: Predšolska vzgoja in varstvo: v SLO odlično urejena in na visokem nivoju, večina otrok vključenih, vključuje tudi vsebine skrbi in vzgoje za zdravje. Neenakosti: v naših vzgojno izobraževalnih zavodih (VIZ) imajo otroci enake možnosti,  šibkejšim (ranljivejšim) se zagotavlja dodatna pomoč in podpora. V VIZ – ih je organizirana kakovostna prehrana, ki upošteva priporočila zdravega prehranjevanja. Planet in naše okolje: spoštljiv odnos do okolja in ekološko vedenje sta naš vsakdan in bomo še bolj pozorni. Vsebine programa Zdravje v vrtcu vključujejo tudi: zdravje na delovnem mestu in krepitev zdravja odraslih, medgeneracijsko sodelovanje, vključevanje in spoštovanje starejših, vrtec izvaja različne aktivnosti in se v lokalni skupnosti povezuje z drugimi. Usmeritve in vsebine programa Zdravje v vrtcu so skladne z EuroHealthNet priporočili. Dodatna potrditev, da v vrtcu delate dobro in v času aktualno.  Zato bomo v programu Zdravje v vrtcu tudi v naslednjem letu osvajali zdrave navade, spoznavali sebe in druge v različnih okoliščinah, raziskovali našo okolico in sebe v njej, preverjali naše počutje in odnos do predmetov, ljudi, narave, kulture. Ponovno se bomo vprašali, kaj so prave vrednote, drug drugemu pomagali in soustvarjali  našo prihodnost. Bodimo pogumni in proaktivni ter pripravimo dobre podlage za prihodnost, ki si jo želimo, ki bo v zadovoljstvo posameznika in skupnosti; otrok, odraslih in starejših.  Nives Letnar Žbogar)

Priloga A

Priloga B

Priloga C

 

Dostopnost