Uvodno pojasnilo:

zavod je po bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 na računu izkazoval sredstva v višini 153.646 €. Po izplačilu plač 5. 1. 2018 je bilo stanje na računu 103.919 €. Del teh sredstev predstavljajo sredstva (60.000 €), ki jih je občina zavodu nakazala ob ustanovitvi, kot sredstva za zagotavljanje likvidnosti (Zavod ima 88 zaposlenih, v šoli je 370 učencev, v vrtcu pa 160 otrok). Ostali del sredstev predstavljajo prihranki po zaključnem računu iz preteklih let, ki  smo jih privarčevali z namenom dokupa opreme po izgradnji novega vrtca, kar se je letos tudi zgodilo. Iz lastnih sredstev smo tako zagotovili opremo in izvedli investicije, v skladu s finančnim načrtom.

Na dan 6. 11. 2018 smo imeli na računu sredstva v višini 26.946,57 €.

Obrazložitev:

Ko sem prišel 7. 11. 2018 v šolo, me je čakala pošta iz Občine Dobrepolje, ki smo jo prejeli 6. 11. 2018. V poštni pošiljki sta priložena dokumenta: Sklic 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje in predlog sklepa.

Presenečen sem bil, da ni bilo nobenega spremnega dopisa, med vabljenimi tudi nisem bil naveden, čeprav sem bil vsaj enkrat letno vabljen na občinski svet in takrat sem se ga tudi udeležil.  Po prebranem gradivu sem ugotovil, da je vsebina izredne seje nadaljevanje dela 9. točke 25. redne seje, ki je bila 2. 10. 2018.  V prilogi današnjega pojasnila je pripeto pojasnilo Občini Dobrepolje z dne 1. 10. 2018, ki sem ga podal po izpostavljenem vprašanju na Svetu zavoda, kjer sem prvič zvedel, da bo občinski svet obravnaval to točko na sklicani seji. Po prebranem gradivu za 7. izredno sejo občinskega sveta podajam še dodatna pojasnila:

 1. Gradivo ne odraža dejanskega stanja, hkrati kot ravnatelj zavoda na sejo nisem bil povabljen.
 2. Vsak javni zavod na področju osnovne šole in predšolske vzgoje je v skladu z Zakonom o zavodih po letu 1992 (prej so veljala drugačna pravila financiranja) prejel s strani občine nekaj zagonskih likvidnostnih sredstev za plačilo zapadlih obveznosti. Tako je bilo tudi pri nas v letu 1992 za osnovno šolo oziroma pozneje za vrtec pri OŠ. Vsa leta smo zaradi teh sredstev, ki so bila v okvirni višini 60.000 €, s preudarnim poslovanjem redno plačevali plače in ostale obveznosti do številnih dobaviteljev. V času interventnih ukrepov v letu 2014 je nekaterim birokratom prišlo na misel, da bi ta likvidnostna sredstva, ki so bila vedno prikazana kot presežek v poslovanju, odvzeli. Ta predlog je prišel celo v državni zbor (kdor želi lahko spremlja sejo v arhivu). Poslanci državnega zbora so s svojo modrostjo spoznali, da bi javni zavodi brez teh sredstev postali nelikvidni, zato o tem sklepu niso niti glasovali. V šoli sem se tedaj odločil, da ta sredstva v dobro ustanovitelja, ki bi moral pokrivati izgubo, »zaščitim«, tako je Svet zavoda s sklepom ta sredstva razporedil na drugo postavko – pasivne časovne razmejitve.

Po nasvetu revizorja smo že pred izdajo končnega poročila ta sredstva preknjižili na postavko presežka in s tem napako odpravili Preknjižba ni imela finančnih posledic (končno poročilo o opravljeni notranji reviziji smo prejeli 29. 5. 2018, iz spremnega dopisa je razvidno, da je prejemnica končnega poročila tudi Občina Dobrepolje, ki je revizijo naročila). 

 1. Po letu 2009, ko je bilo že jasno, da bo občina gradila vrtec, smo z velikimi odrekanji zaposlenih in tudi mene prihranili skupaj 93.165 €.
 2. Poročanje o presežkih je bilo vedno zabeleženo v Letnem poročilu, ki ga vsako leto prejme tudi občina Dobrepolje. Tako je bilo tudi za leto 2017 (glej stran 58 in 59). V zakonu o vrtcih piše, da o presežku v vrtcu odloča ustanovitelj, o presežku v šoli pa ne. Občinski svet je v luči zaupanja in pričakovanega dobrega sodelovanja med JVIZ OŠ Dobrepolje odločanje o presežku prenesel na Svet JVIZ OŠ Dobrepolje, razen v primeru, ko bi bila ta sredstva porabljena za plače, kar pa ni bilo. Navajam besedilo odloka 40. člen 2. odstavek »Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače«.
 3. Vsako leto (po letu 2009) je v Letnem poročilu zapisan tudi predlog sklepa Sveta zavoda glede razporejanja presežka, za leto 2017 je vsebina sklepa razvidna iz Letnega poročila na strani 70, poglavje 3.7. Na Svetu zavoda je bil predlagani sklep tudi sprejet.
 4. V skladu s tem sklepom in pristojnostmi iz 40. člena Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Dobrepolje je Svet JVIZ OŠ Dobrepolje v finančnem načrtu za leto 2018 iz te postavke namenil 42.000 € za potrebe, ki so nastale ob selitvi v novi vrtec. V letošnjem letu je bilo do danes iz lastnih sredstev izvedenih investicij v skupni vrednosti 41.581,44 € in dodatno investicijskega vzdrževanja, za katera s strani ustanovitelja nismo prejeli sredstev, v skupni višini 18.460 €.
 5. Prav tako so v teh 93.165 € vsebovane tudi terjatve do neplačnikov (račun je bil izstavljen, plačila še ni). Terjatve poizkušamo najprej sami izterjati, če smo neuspešni, jih predamo zunanji instituciji. Trenutno imamo »dvomljivih terjatev«, za katere se ne ve, kdaj bodo plačane, za skoraj 10.000 €.
 6. Sistem obračunavanja in plačevanja oskrbnine v vrtcu je popolnoma jasen. Račun se občini, staršem in MIZŠ izstavi šele po zaključenem mesecu, plačanega dobimo pa v najboljšem primeru do dneva izplačila plač v naslednjem mesecu. Tako moramo imeti likvidnostna sredstva za plače in ostala plačila računov. Pri regresu je še težje, saj ga je potrebno plačati zaposlenim 5. junija za tekoče leto, sredstva pa dobimo po dvanajstinah v okviru ekonomske cene. MIZŠ poskrbi, da na dan plačila osebnih dohodkov nakaže potrebna sredstva za OD, za ostale stroške, kot so prevoz na delo, regres za malico in interesne dejavnosti pa z enomesečno zamudo. Tako npr. dobimo 5. 10. sredstva na osnovi prisotnosti za avgust (ta mesec so zaposleni dve tretjini meseca na dopustu) stroške dela pa je potrebno plačati za september, ko so zaposleni prisotni ves mesec. V naslednjem mesecu dobimo ta sredstva povrnjena. Torej se v enem letu plačila izravnajo, vendar je potrebno imeti »premostitvena« likvidnostna sredstva.
 7. Občini Dobrepolje smo tudi letos v začetku oktobra poslali Predlog finančnega načrta, ki izhaja iz mnenj na svetu staršev, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora ter Sveta JVIZ OŠ Dobrepolje. Tudi v tem predlogu finančnega načrta za leto 2019 je zabeleženo, da se iz lastnih sredstev financirajo investicije v skupni vrednosti 34.300 €.
 8. Na posvetu ravnateljev 6. 11. 2018 nam je bilo predstavljeno, da bomo v projektu SIO. 2020 že v letošnjem letu do 10. 12. 2018 (zaradi koriščenja evropskih sredstev) prejeli del IKT opreme, katera bo sofinancirana v deležu 50 % s strani evropskega projekta EDO (račune moramo plačati v celoti v letošnjem letu, delež 50 % sredstev pa bomo prejeli po poslanem potrdilu o celotnem plačilu). Celotna vrednost opreme znaša 9.639,22 €. Ker občina v proračunu za leto 2018 teh sredstev nima, moramo koristiti lastna sredstva (presežek preteklih let).
 9. Iz vsega navedenega se jasno vidi, da je predlog župana na nerealnih postavkah, saj je na dan 6. 11. 2018 stanje računa 26.946,57 €.

Predlagani sklep s strani župana nima nikakršne osnove s trenutnim finančnim stanjem zavoda, zato je kakršna koli razprava o razporejanju sredstev v višini 153.664 € brez realne osnove. Kot sledi iz zapisa lahko, sprejetje predlaganega sklepa izredne seje sproži velik finančni kaos v JVIZ OŠ Dobrepolje z blokiranim računom in neslavno publiciteto. Omenim pa naj, da je tudi za pokrivanje izgube dolžan poskrbeti ustanovitelj.

Predlagam, da se po Zaključnem računu za leto 2018, v marcu 2019 organizira sestanek (na relaciji ustanovitelj in JVIZ OŠ Dobrepolje), na katerem se dokončno uredijo vsa odprta vprašanja glede očitanih nepravilnostih, ki jih ni.

Lepo pozdravljeni                                                                                                    Ravnatelj: Ivan Grandovec

 

Vročiti:

 • Predsednici Sveta JVIZ OŠ Dobrepolje
 • Predsednici šolskega sindikata
 • Spletna stran šole

Priloge:

 • Mnenje vodstva JVIZ OŠ Dobrepolje k obravnavi Zaključnega poročila Nadzornega odbora (1. 10. 2018)
 • Gradivo za sklic 7. izredne seje
 • Letno poročilo JVIZ OŠ Dobrepolje za leto 2017 (strani: 58, 59, 70)

 

Dostopnost