Svet staršev

Seje sveta staršev/gradiva

Poziv za predložitev kandidatov za Svet zavoda

Poziv za predložitev kandidatur za člane Sveta JVIZ OŠ Dobrepolje

Poziv za šolski sklad

Soglasje k imenovanju

Svet staršev je predstavniško telo, ki skrbi za uresničevanje interesov staršev otrok, ki so vključeni v JVIZ OŠ Dobrepolje. Vsak razred oz. vrtčevski oddelek na roditeljskem sestanku v začetku šolskega leta izvoli svojega predstavnika, tako da svet staršev v šolskem letu 2016/17 šteje 31 članov. Na svojih sejah – teh je letno 5 do 6 –   obravnava aktualno problematiko šole in vrtca v najširšem pomenu. Skladno z zakonom in povezanimi predpisi svet staršev obravnava letni delovni načrt šole in vrtca ter poročila o njegovem uresničevanju, imenuje predstavnike staršev v svetu zavoda ter člane upravnega odbora šolskega sklada, daje mnenje o kandidatih za ravnatelja in podobno.

Največjo pozornost svet staršev namenja aktualnim problematikam in pobudam ter si prizadeva za izboljšano sobivanje v vrtčevskem in šolskem okolju. Med bolj perečimi temami sta problematika prometne varnosti ter prostorov za športne aktivnosti.

Svet staršev svoje poslanstvo uresničuje v sodelovanju s sodelavci vrtca in šole ter predstavniki lokalne skupnosti, predvsem pa s starši otrok. Naše sobivanje lahko oplemenitimo le z medsebojnim sodelovanjem. Svet staršev je vselej odprt za vaše predloge, pripombe in tudi kritiko, zato ste vsi vabljeni k sodelovanju. Oddelek vrtca ali šole, kamor je vpisan vaš otrok, ima svojega predstavnika, ki ga lahko vedno kontaktirate, lahko pa se obrnete tudi neposredno na predsednico sveta staršev: tinarus21@gmail.com .

 

Predsednica sveta staršev: Tina Pogorelc: tinarus21@gmail.com

Namestnica predsednice sveta staršev: Maja Osterman: osterman.maja@gmail.com

 

Dostopnost