Subvencionirana prehrana in odjava od prehrane

Konec maja 2010 je bil sprejet Zakon o šolski prehrani, Ur. l. RS, št 43/2010, ki je urejal: organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.

V Uradnem listu RS št. 3/2013 pa je bil objavljen Zakon o šolski prehrani, ki je stopil v veljavo s 1. februarjem 2013.

Iz državnega proračuna je tako zagotovljena:

  • brezplačna malica vsem učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. To je v tem trenutku 5 dohodkovni razred – 591,22 €.

Državni zbor je 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki

Sloveniji ne presega 18 % na družinskega člana.

Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni

dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto

plače v Republiki Sloveniji. To je v tem trenutku tretji dohodkovni razred – 401,58 €.

Ker sta brezplačna malica ali kosilo vezana na veljavno odločbo za Otroški dodatek, ki jo izda Center za socialno delo (npr. Grosuplje), starše pozivam, da ste pozorni, kdaj vam zapade veljavnost odločbe.

 

ODJAVA ZAJTRKA, MALICE ALI KOSILA

Če učenec zboli, morajo starši do 8.00 preko  aplikacije Lo.Polis napisati odjavo od malice oziroma kosila za tekoči dan in naslednje dneve odsotnosti. Če je odjava malice ali kosila pravočasna, starši plačajo za prvi dan ceno malice oziroma kosila, za naslednje dneve pa ne plačajo ničesar. Prav tako je treba en dan, preden pride otrok na malico ali kosilo, ponovno preko aplikacije Lo.Polis sporočiti o njegovem prihodu. Ker smo ekošola, moramo skrbeti tudi za manjšo porabo čistil in vode.

Za učence, ki imajo brezplačno malico ali kosilo, je ravno tako potrebno, da starši do 8.00 sporočijo v kuhinjo ali po internetu izostanek (odjavo) od malice oziroma kosila za tekoči dan in naslednje dneve odsotnosti. Prvi dan odsotnosti plača MIZŠ. V primeru, da otroka niste odjavili pravočasno, plačajo starši celoten znesek prehrane za dneve odsotnosti. STARŠI BODITE TOČNI PRI SPOROČANJU ODSOTNOSTI SVOJIH OTROK OD PREHRANE.

Od 1. 9. 2022 veljajo novi ceniki za prehrano. Stara cena je veljala od leta 2010. Cena malice se naj bi po zagotovilih MIZŠ tudi spremenila, vendar pa bo razliko med sedanjo ceno, ki velja eno leto in novo ceno plačalo MIZŠ. Cenik  šolske prehrane velja od 1. 9. 2022:

VRSTA OBROKA STARA CENA NOVA CENA
ZAJTRK 0,80 0,80
MALICA UČENCI 0,90 0,90
KOSILO 1-5 2.20 2,85
KOSILO 6-9 2,20 3,17
MALICA DELAVCI 1,00 1,64
MALICA DEL.VRTEC 1,56 2,42
KOSILO DELAVCI 3,11 4,04

 

Dostopnost