Obvezni izbirni predmeti

Videm, 5. 4. 2021

V prihodnjem šolskem letu  bomo imeli izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu. Pri večini predmetov bodo učenci vsaj iz dveh razredov – štirih oddelkov. To pa pomeni velike težave pri sestavi urnika, s katerim bi bili zadovoljni vsi. Glede na število učencev smo omejeni s številom izbirnih predmetov in minimalnem številom učencev pri posameznem predmetu.

Vsak učenec, ki bo prihodnje šolsko leto obiskoval zadnjo triado, si mora izbrati  dve uri izbirnega predmeta (to pomeni, da ima lahko kot izbirni predmet le nemščino, ki se poučuje dve uri tedensko ali pa ima dva izbirna predmeta – če izbere med ostalimi predmeti, ki so na urniku 1 uro tedensko). Učenec  se lahko odloči, da bo imel tri ure tedensko izbirnih predmetov pod pogojem, da s tem soglašajo starši.

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko na predlog staršev oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši se lahko odločijo tudi samo za polovično oprostitev, to je, da ima njihov otrok tisti izbirni predmet, ki poteka 1 uro na teden. Starši  po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

Vsi izbirni predmeti se ocenjujejo s številčno oceno, ki je enakovredna ostalim predmetom. Učenec, ki je izbral tri izbirne predmete (v primeru, da so po eno uro tedensko), mora vse tri obiskovati in imeti pozitivno oceno iz vseh treh predmetov. Če ima določen izbirni predmet ocenjen nezadostno, sledi popravni izpit. Če ima  učenec tri zaključene nezadostne ocene ali več, razred ponavlja. Pri izbirnih predmetih s področja  prehrane učenci plačajo preko položnic material za pripravo obrokov. Učenci osmega in devetega razreda ne morejo ponovno izbrati izbirni predmet, ki so ga že obiskovali.

 Na spletni strani šole vam predstavljamo izbirne predmete, ki so pod zavihkom »Izbirni predmeti« in  jih bomo izvajali na naši šoli, če bo dovolj zanimanja zanje.

Na anketnem listu izpolnite želene izbirne predmete po prioriteti. Izpolnite tudi rubriko rezervni predmeti, ki jih bomo upoštevali v primeru, da bo premalo zanimanja za predmet, ki ste ga izbrali.

Starši, ki menite, da je vaš otrok dovolj obremenjen z glasbeno šolo, se lahko odločite, da izkoristite zakonsko možnost, po kateri vašemu otroku ni potrebno obiskovati izbirnih predmetov v šoli.

Učenci in starši preberite vsebine posameznih izbirnih predmetov in se odločite za tiste, pri katerih mislite, da bo vaš sin, hči uspešna. Učenci naj anketni vprašalnik vrnejo razrednikom do petka, 9. aprila 2021. O izboru predmetov, ki se bodo izvajali v prihodnjem šolskem letu, boste obveščeni po prvomajskih počitnicah.

Ivan Grandovec, ravnatelj

 

Dostopnost