TUTORSTVO

Šolsko leto: 2019/2020

Mentorice: Aleksandra Hojnik (vodja projekta), Mateja Podmenik, Darja Macuh Miščič

Na OŠ Dobrepolje bomo preko prostovoljnega sodelovanja učenk in učencev ob soglasju staršev začeli razvijati sistem vrstniške učne pomoči otrokom – tutorstvo. Tutorstvo je oblika prostovoljnega dela – pomoči vrstnika vrstniku v času šolanja. Kot vrstniško tutorstvo razumemo različne oblike sodelovalnega učenja v paru. Sodelovalno učenje vpliva na učne dosežke vseh učencev, spodbuja oblikovanje boljših socialnih odnosov med učenci ter spodbuja sprejemanje medsebojnih razlik.

Tutorji so učenci prostovoljci, ki pod mentorstvom strokovnih delavcev šole (učiteljev tutorjev) nudijo pomoč vrstnikom v razredu ali mlajšim učencem. O svojem delu vodijo tutorski dnevnik. Učenci tutorji lahko postanejo tisti, ki bodo to druženje in pomoč opravljali redno, ob tem pa ne bo moteno njihovo šolsko delo.

Srečanja učiteljic mentoric in tutorjev bodo potekala enkrat mesečno pred ali po pouku. Namenjena bodo vodenju učencev tutorjev, pogovoru o pomenu sodelovalnega učenja, o tem, kako se nudi pomoč, svetovanju ob pojavu težav, organizaciji vrstniške pomoči.

Srečanja učencev tutorjev in vrstnikov, katerim bodo tutorji nudili učno pomoč, bodo potekala enkrat tedensko pred ali po pouku ter v oddelku podaljšanega bivanja. Učenci, ki želijo, da bi jim pomoč nudil vrstnik tutor, se za to obliko pomoči odločijo prostovoljno in s soglasjem staršev.

CILJI PROJEKTA:

  • Oblikovanje podpornega okolja za učence z učnimi težavami.
  • Spodbujanje sodelovalne kulture na šoli.
  • Krepitev čuta za sočloveka.
  • Izboljšati učni uspeh učencev z učnimi težavami.
  • Učenci tutorji in učenci, ki jim tutorji nudijo učno pomoč, razvijajo zaupanje v lastne sposobnosti, odgovornosti ter pozitivnega odnosa do učenja.
  • Učencu tutorji razmišljajo in se učijo o lastnem procesu učenja ter nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje in znanje drugih učencev.

 

Zapisala: Aleksandra Hojnik, uni. dipl. soc. ped

Dostopnost