• OBVEZNOSTI STARŠEV

   

  • Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri zdravniku pediatru. O pregledu starši oddajo potrdilo v vrtcu.
  • Starši morajo ob sprejemu otroka v zavod vzgojiteljico opozoriti na posebnosti otrokovega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije, zlasti s tistim, ki lahko resno ogroža varnost drugih otrok.
  • Starši so dolžni posredovati zavodu številko telefona in druge podatke o tem, kje jih je mogoče obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za katere je nujno, da jih izvedo.
  • Delavci zavoda morajo otroka osebno sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo le polnoletnim osebam, mlajšim osebam od 10 do 14 let pa le, če predložijo pismeno pooblastilo staršev oziroma skrbnikov.
  • Starši so dolžni voditi v zavod zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki bi lahko ogrožali zdravje in varnost drugih otrok.
  • Če se ob prihodu otroka ugotovijo morebitni prvi znaki obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje), je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti. Bolan otrok  sodi v domačo oskrbo.
  • Starši so se dolžni zanimati za otrokovo vzgojo in razvoj, sodelovati z vzgojiteljicami v korist otroka. Dolžni so opraviti vsaj en poglobljen razgovor v šolskem letu.
  • Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadar koli, vendar s 30-dnevnim odpovednim rokom, ki šteje od datuma oddaje pisne odpovedi v tajništvu vrtca.
  • Starši so dolžni obvestiti vzgojiteljico o terminu in razlogih odsotnosti otroka
   (1. dan odsotnosti otroka).
  • Starši so dolžni redno izpolnjevati finančne obveznosti do vrtca.
  • Starši so dolžni upoštevati dogovorjeni red v prostorih vrtca.
  • Starši so dolžni upoštevati navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah ter preko aplikacije Lo.Polis.
  • Starši so dolžni upoštevati poslovalni čas vrtca, v primeru zamude plačajo zamudnino.
  • Starši so dolžni otroke obuti in obleči vremenu in napovedanim dejavnostim primerno.
  • Starši so dolžni sproti obveščati vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu.
  • Starši so dolžni prevzeti odgovornosti, ki jih vsebuje publikacija vrtca.
  • Starši so dolžni zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca.
  • Starši so dolžni otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.
  • Starši so dolžni upoštevati Pravilnik o varnosti otrok.
  • Starši so dolžni redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilu vrtca.

   

Dostopnost