PREDNOSTNA NALOGA VRTCA RINGARAJA – KURIKULARNO PODROČJE – MATEMATIKA

KURIKULUM ZA VRTCE

Globalni cilj kurikularnega področja MATEMATIKA:

 • seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju;
 • razvijanje matematičnega izražanja;
 • razvijanje matematičnega mišljenja;
 • razvijanje matematičnih spretnosti;
 • doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.

 

Cilji:

 • Otrok rabi imena za števila.
 • Otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in razlikovanje med številom in števnikom.
 • Otrok zazna prirejanje 1-1 in prireja 1-1.
 • Otrok razvije miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje.
 • Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje.
 • Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.
 • Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico.
 • Otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti dogodka.
 • Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.
 • Otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema.
 • Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like.
 • Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.
 • Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (a, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno …) in se nauči orientacije v prostoru.
 • Otrok klasificira in razvršča.
 • Otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi in objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo.
 • Otrok spoznava strategije merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in enotami.

 

Cilji s primeri dejavnosti za vse umetniške zvrsti od 1. do 6. leta so priloga LDN ter so osnova za strokovno delo in raziskovanje pri pedagoškem delu strokovnih delavcev vrtca.

 

Dostopnost