V Dobrepolju se je na videmski šoli v šolskem letu 1969/70 prvič uvedla priprava na vstop v šolo – mala šola, ki je bila dvakrat tedensko v popoldanskem času. Čez dve leti se je mala šola organizirala tudi v Ponikvah in v Kompoljah. Velika večina naših otrok je obiskovala malo šolo vse do 1. oktobra 1993, ko je bil ustanovljen prvi oddelek vrtca na območju občine Dobrepolje v prostorih podružnične šole Kompolje. Ta oddelek je spadal k vrtcu Kekec Grosuplje. Tudi v naslednjih letih smo imeli na vseh šolah zunanjo malo šolo. Mala šola se je končala z uvedbo devetletke, to je 1. septembra 2001. S 1. septembrom 1995 je začel delovati JVIZ OŠ DOBREPOLJE, v sklopu katerega je bila tudi enota vrtca Ciciban v Kompoljah. V naslednjih letih se je na Vidmu zgradil prizidek vrtca in šole. V spodnjih prostorih so bile štiri igralnice za VVE Ringaraja (Ur. l. 39/98). 1. septembra 1998 je bila ena igralnica prazna. Po letu 2001 so se začele potrebe po jasličnem varstvu. Tako smo leta 2002 eno igralnico skupaj z delom kabineta za sprostitev preuredili v jaslični oddelek. V šolskem letu 2004/05 smo prvič z najstarejšo skupino odšli v šolske prostore – učilnico. Občina je bila o pomanjkanju prostorov za vrtec pravočasno informirana in v septembru 2006 se je pričelo z reševanjem prostorske stiske, ko je bil narejen osnutek načrta za prizidavo treh igralnic. Ta projekt se ni uresničil. V šolskem letu 2007/08 smo dali še drugi oddelek vrtca v prostore šole. V spodnjih prostorih pa smo naredili sanitarije za potrebe jasličnega oddelka. Na ta način smo vzdržali še eno leto, ko se je vpis v jasli zelo povečal. Želja občine je bila, da vključimo vse otroke v vrtec. Tako smo v poletju 2009 v Kompoljah preuredili jedilnico v manjšo učilnico, kamor so odšli učenci 1. razreda, učilnico, ki je bila hkrati tudi telovadnica v zimskem času, pa smo namenili za dodatni jaslični oddelek. Na Vidmu smo zgradili še dvoje sanitarij pri igralnicah, tako da smo lahko odprli še dodatne jaslične oddelke. Otroke stare 3–4 let pa smo dali v učilnico. V marcu 2010 smo odprli še polovični jaslični oddelek v prostoru vrtca, ki je bil namenjen športnim aktivnostim malčkov. Tako imamo od tedaj 10 oddelkov. Ker imamo na Vidmu kar v treh učilnicah otroke iz vrtca, smo se prvič z enim razredom morali 1. septembra 2010 preseliti v prostore glasbene šole. Spomladi 2010 je občina Dobrepolje na javnem natečaju izbrala projekt za gradnjo vrtca, športne dvorane in zunanjega igrišča. V tem času se izdelujejo načrti za vrtec, posodobitev kuhinje in novo prometna ureditev v okolici šole ter vrtca, ki bo zagotavljala večno varnost. Ker imata občinska uprava in svetniki velik posluh za reševanje predšolske problematike, sem prepričan, da se bo prostorska stiska vrtca gotovo rešila vsaj do septembra 2013. Morda pa tudi že prej.

Dostopnost