DNEVNI PROGRAM

 

Kot strokovna podlaga za vzgojno delo v vrtcu nam služita KURIKULUM za vrtce in izvedbena različica kurikula mreža za spreminjanje kakovosti Korak za korakom.

 V dnevni program predšolske vzgoje z oskrbo bodo vključeni otroci v starosti 1‒6 let glede na dane prostorske možnosti, pretežno v starostno homogenih, pa tudi v heterogenih skupinah.

 

Vrtec Ringaraja, skupina

Starost otrok v letih

Št. oddelkov

Št. otrok

Sovice

5–6

1

24

Medvedki

5–6

1

23

Miške

4–5

1

24

Pikapolonice

3 -4

1

19

Žabice

3–4

1

19

Račke

2–3

1

14

Polžki

2–3

1

14

Zajčki

1–2

1

14

Pandice

1–2

        1

14

Metulji

 

1-2

 

1

 

14

Skupaj

 

10

179

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki so oblikovali koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih.

To je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi

teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.

V Kurikulu za vrtce so prepoznavna ne samo temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, ampak tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se uči in razvija v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v odnosu z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

Pojem Kurikulum daje poudarek samemu procesu predšolske vzgoje, celoti odnosov in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči.

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, namenjen vzgojiteljici, pomočnici vzgojiteljice, ravnateljem, svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, se na ravni izvedbenega Kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje.

Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki se uresničuje z zagotavljanjem enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in z upoštevanjem individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in fleksibilno, vendar strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v oddelke vrtca.

Cilji Kurikula za vrtce:

 • bolj odprt in raznolik Kurikulum v različnih programih za predšolske otroke;
 • pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih;
 • bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, kar hkrati omogoča poglobljenost na določenih področjih;
 • večji poudarek na individualnosti, drugačnosti in izbiri v nasprotju s skupinsko rutino;
 • oblikovanje pogojev za večje izražanje in spoznavanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstrukcijo);
 • večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok;
 • dvig kakovosti medosebnih razlik med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu;
 • rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu;
 • rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu;
 • večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev;
 • povečevanje vloge kritičnega vrednotenja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu;
 • izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

 Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce:

 1. načelo demokratičnosti in pluralizma;
 2. načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu;
 3. načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma;
 4. načelo omogočanja izbire in drugačnosti;
 5. načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
 6. načelo uravnoteženosti;
 7. načelo strokovne utemeljenosti kurikula;
 8. načelo pogojev za uvedbo novega kurikula;
 9. načelo horizontalne povezanosti;
 10. načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete;
 11. načelo sodelovanja s starši;
 12. načelo sodelovanja z okoljem;
 13. načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja;
 14. načelo kritičnega vrednotenja;
 15. načelo razvojno-procesnega pristopa;
 16. načelo aktivnega učenja ter zagotavljanje možnosti verbalizacije ter drugih načinov izražanja.

 

 

 

 

 

Dostopnost