DNEVNI PROGRAM (kurikulum za vrtce)

 

Program za predšolske otroke – kurikulum za vrtce je javnoveljavni program, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 18. 3. 1999. Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za načrtovanje, izvajanje in spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih V Vrtcu Ringaraja v praksi uporabljamo tudi izvedbeno različico kurikula, mreže za spreminjanje kakovosti – Korak za korakom. Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, ravnateljem in svetovalnim delavcem vrtcev.

 

 V dnevni program predšolske vzgoje z oskrbo bodo vključeni otroci v starosti 1‒6 let glede na dane prostorske možnosti, pretežno v starostno homogenih, pa tudi v heterogenih skupinah.

 

Vrtec Ringaraja, skupina

Starost otrok v letih

Št. oddelkov

Št. otrok

Sovice

5–6

1

24

Medvedki

5–6

1

20

Miške

4–5

1

24

Pikapolonice

3–4

1

17

Žabice

2–4

1

17

Račke

2–3

1

14

Polžki

2–3

1

14

Zajčki

1–2

1

14

Metulji

1–2

        1

14

Pandice – 1. 1. 2024

 

1-2

 

1

       7 (14)

Skupaj

 

10

165 (172)

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki so oblikovali koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih.

To je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi

teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.

V Kurikulu za vrtce so prepoznavna ne samo temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, ampak tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se uči in razvija v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v odnosu z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

Pojem Kurikulum daje poudarek samemu procesu predšolske vzgoje, celoti odnosov in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči.

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, namenjen vzgojiteljici, pomočnici vzgojiteljice, ravnateljem, svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, se na ravni izvedbenega Kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje.

Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki se uresničuje z zagotavljanjem enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in z upoštevanjem individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in fleksibilno, vendar strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v oddelke vrtca.

 

Cilji Kurikula za vrtce:

 • bolj odprt in raznolik Kurikulum v različnih programih za predšolske otroke;
 • pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih;
 • bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, kar hkrati omogoča poglobljenost na določenih področjih;
 • večji poudarek na individualnosti, drugačnosti in izbiri v nasprotju s skupinsko rutino;
 • oblikovanje pogojev za večje izražanje in spoznavanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstrukcijo);
 • večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok;
 • dvig kakovosti medosebnih razlik med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu;
 • rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu;
 • rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu;
 • večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev;
 • povečevanje vloge kritičnega vrednotenja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu;
 • izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

 

Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce:

 

 1. načelo demokratičnosti in pluralizma;
 2. načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu;
 3. načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma;
 4. načelo omogočanja izbire in drugačnosti;
 5. načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
 6. načelo uravnoteženosti;
 7. načelo strokovne utemeljenosti kurikula;
 8. načelo pogojev za uvedbo novega kurikula;
 9. načelo horizontalne povezanosti;
 10. načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete;
 11. načelo sodelovanja s starši;
 12. načelo sodelovanja z okoljem;
 13. načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja;
 14. načelo kritičnega vrednotenja;
 15. načelo razvojno-procesnega pristopa;
 16. načelo aktivnega učenja ter zagotavljanje možnosti verbalizacije ter drugih načinov izražanja.

DODATKI H KURIKULUMU ZA VRTCE

Dodatki h Kurikulumu za vrtce so bili pripravljeni, da bi z njihovo uporabo v praksi v največji meri prispevali k uresničevanju načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki. V teh dokumentih so izpostavljene in opisane posebnosti na izpostavljenih področjih predšolske vzgoje, ki terjajo dodatno podporo in specifične pristope pri delu z otroki.

Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, ki imajo v svoje oddelke vključene otroke s posebnimi potrebami. Uporabljajo se skupaj s Kurikulumom za vrtce za ustrezno načrtovanje in izvajanje programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, glede na posamezno vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje otroka s posebnimi potrebami. V letu 2016 sta bili sprejeti še dve dopolnitvi prvotnega dokumenta, in sicer za dolgotrajno bolne otroke in za otroke z avtističnimi motnjami.

Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke je namenjen strokovnim in vodilnim delavcem v vrtcih (razvojni oddelki vrtcev) in v predšolskih oddelkih zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot strokovno izhodišče za delo.
Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke se uporablja skupaj s Kurikulom za vrtce za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki imajo najtežje oblike primanjkljajev, ovir oziroma motenj.
Otroci z avtističnimi motnjami so bili v zakonodajo umeščeni naknadno kot samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami, zato izvorni programski dokument ni vseboval navodil za delo z njimi. Leta 2016 je bila sprejeta tudi dopolnitev za delo s to skupino otrok s posebnimi potrebami.

 

 

Dostopnost